O Ministerio de Educación recoñece o primeiro Curso virtual de Climántica

 


A Asociación Española para o Ensino das Ciencias da Terra e Climántica avanzan na colaboración iniciada o curso pasado mediante a oferta aos seus socios dun curso virtual para o desenvolvemento da nova materia de Bacharelato Ciencias para o Mundo Contemporáneo conducida pola sustentabilidade entendida desde o marco do cambio climático e aplicada na súa totalidade mediante TIC. Esta oferta exponse despois de que o Ministerio de Educación recoñeza a proposta con 10 créditos de formación

Este curso formulouse atendendo a dúas demandas:

  • Que o profesor adquira a formación necesaria para realizar a totalidade do currículo da materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo a través do fío condutor da sustentabilidade enfocada desde o reto do cambio climático, aplicándoo mediante as TIC. Deste xeito, unha vez que o profesor finalizou este curso, pode solicitar dar de alta aos seus estudantes nunha versión académica do mesmo que permite eliminar actividades, modificar as que hai ou incorporar outras novas; é dicir, o docente pode adaptalo á súa realidade de aula, ampliándoo, reducíndoo e/ou modificándoo antes de pasar a aplicalo cos seus alumnos.
  • Que os estudantes, como usuarios do curso, poidan desenvolver a materia aplicando correlativamente as destrezas e as competencias TIC implicadas na execución das actividades do edublog de aula. Así aproveitase a motivación que supón para eles o uso tanto dos medios de comunicación interactiva como o do traballo colaborativo a través da posta ao día continua dunha información científica moi contemporánea, aproximándose, así, ao modus operandi dos científicos da ciencia fronteira actual.

Esta proposta busca motivar aos alumnos de 1º de bacharelato das modalidades de ciencias e das non científicas, apoiándose tanto no soporte achegado polos blogs e polas actividades interactivas, como no feito de que toda a materia estrutúrese desde o marco do cambio climático, o que tamén significa un apoio para os profesores á hora de impartir esta materia; pois non é probable que a súa formación universitaria cubra todo o currículo Ciencias para o Mundo Contemporáneo, dado que este aglutina á vez contidos de Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química.

O seu eixo condutor desenvolveuse baixo a fórmula "desde o Big-Bang até os nosos tempos formouse a Terra, e nela, a través dun longo proceso evolutivo, aparecemos como unha especie capaz de modificar o Planeta provocando riscos (como os derivados do cambio climático) aos que a investigación científica busca solucións desde dous terreos concretos:

  • A investigación no ámbito enerxético (tanto no marco enerxías renovables, como no das medidas de aforro e eficiencia enerxética e no da enerxía nuclear), apoiándose na física de partículas e a nanotecnoloxía.
  • A adaptación ao cambio climático mediante investigacións centradas na nanotecnoloxía, a física de partículas, a astrofísica, a bioloxía molecular e a xenómica, sen deixar de lado a investigación I+D+i de liñas futuristas como o hidróxeno e a fusión nuclear."

O curso, por tanto, consta de dúas partes:

  • A parte A(primeiros 15 apartados) baséase na adquisición da formación necesaria para a xestión e administración dos blogs, especialmente programados e deseñados para visualizar contidos multimedia diversos. A medida que se vai desenvolvendo o curso, o profesor experimentará na aula cos blogs publicando polo menos dous post por cada un dos 18 apartados da parte B (ámbito de desenvolvemento curricular). O blog de aula terá unha url que o vinculará ao centro educativo e que o profesor poderá usar indefinidamente. Será visible na comunidade de blogs de Climántica durante os cursos académicos nos que o manteña actualizado e contará, ademais, co apoio, actualización e dinamización que se achega desde o blog-guía de profesores para o sistema de blogs de Ciencias para o Mundo Contemporáneo.
  • A parte B(do apartado 16 ao 33) céntrase no desenvolvemento do currículo de Ciencias para o Mundo Contemporáneo de acordo ao enfoque proposto. Así se parte da conceptualización, evidencias, causas e consecuencias para situar o problema desde a súa orixe histórica nos ciclos de materiais e enerxía, abarcando todo o noso desenvolvemento evolutivo e tecnolóxico, e vinculándoo ao desenvolvemento de problemas ambientais entre os que destaca o cambio climático. Unha vez situado así o problema ambiental, éntrase no debate sobre as solucións ao cambio climático, abordándoas dende a astrofísica, a física de partículas, a fusión e fisión nuclear, o potencial do hidróxeno, a bioloxía molecular, a xenómica, a evolución antropolóxica, as enerxías renovables e a nanotecnoloxía.


Comentarios:
  • Sintaxis HTML: Deshabilitado

Últimas entradas

Mes

Categoría

pinguino
pinguino